ສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໄອທີ ສົກປີ 2012-2103

ວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແມ່ນວຽກງານໜື່ງເປັນການຊຸກຍູ້ໃນການຈັດຕັ້ງພັດທະນາເສດຖະ ກິດ-ສັງຄົມ ໃຫ້ມີຄວາມສະດວກ ແລະ ວ່ອງໄວແນ່ໃສ່ຮັບປະກັບຄວາມແນ່ນອນ ແລະ ຈັດເຈນ ໃນການຂື້ນແຜນ ແລະ ສະໜອງ ຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານທາງດ້ານຕ່າງໆ,ເຮັດໜ່າທີ່ໃນການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກ, ການວາງນະໂຍບາຍ, ການວາງແຜນຍຸດທະສາດ, ສົ່ງເສີມ, ພັດທະນາ, ບໍລິການວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ, ຂໍ້ມູນເອ ເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ບໍລິການຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ ໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ. ເຊິ່ງໃນໄລຍະຜ່ານມານີ້ ວຽກງານດັ່ງກ່າວສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຮັບຜົນສຳ ເລັດໃນຫຼາຍໆດ້ານຄື:

-ໄດ້ສຳເລັດການຄົ້ນຄວ້າ ແລະສ້າງຄູ່ມືນຳໃຊ້ລະບົບປະຕິບັດການ Windows 7 ແລະ Office 2007, ຄູ່ມືການຈັດການ Hard disk, ຄູ່ມືການນຳໃຊ້ Win Ghost all main, ຄູ່ມືການນຳໃຊ້ Internet, RTX, Skype, RTX, Gmail ແລະນຶກຈາກນັ້ນຍັງໃດ້ສຳເລັດການສ້າງ Win Ghost all main, Win7 X86, X64 ແລະ WinXP X86, ໂຄງຖານຂໍ້ມູນບຸກຄະລາກອນຂອງພະແນກ ແລະ ເພື່ອເປັນການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃນຮູບແບບກະດານເອເລັກໂຕນີກ, ຂະແໜງຍັງໄດ້ສຳເລັດການຄົ້ນຄວ້າສ້າງ Website ດ້ວຍ Joomla CMS ແລະ ຕິດພັນກັບວຽກງານສາມສ້າງ ຂະແໜງ ຍັງໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການກໍ່ສ້າງບຸກຄະລາກອນດ້ານໄອທີ ໃຫ້ເມືອງຕະໂອ້ຍໂດຍຜ່ານບັ້ນຝືກອົບຮົມເຕັກນິກການນຳໃຊ້ອິນ ເຕີເນັດ ແລະ ຕິດຕັ້ງໂປແກຣມ ເຊິ່ງມີນັກສຳມະນາກອນຂອງເມືອງເຂົ້າຮ່ວມ ທັງໝົດ 10 ຄົນ.
– ໄດ້ໃຫ້ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼຶອແກ້ໄຂທາງດ້ານຕິດຕັ້ງ ແລະສ້ອມແປງຄອມພິວເຕີໄດ້ທັງໝົດ 22 ເຄື່ອງ.
+ ວຽກງານໂຄງການ:
– ຂຽນບົດສະເໜີໂຄງການໃໝ່ຈຳນວນ 02 ໂຄງການຄື : ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າດ້ານ ໄອທີ ແລະ ໂຄງການຮ່ວມມືລາວ-ຫວຽດນາມ (ໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນໄດ້ຈັດສົ່ງໃຫ້ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ ແລ້ວ).