ກອງເສົາເສ.(ແຂວງ ສາລະວັນ)

ກອງເສົາເສ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານພໍ່ເຂັມ, ເມືອງສາລະວັນ, ຫ່າງຈາກເທດສະບານເມືອງ 25 ກິໂລແມັດ. ແຕ່ກ່ອນພາຍໃນບ້ານ ມີພໍ່ຮ້າງລູກຕິດຄົນໜຶ່ງ ແລະ ແມ່ຮ້າງລູກຕິດຄົນໜຶ່ງ ໄດ້ຮັກແພງກັນ ແລະ ໄດ້ຕັດສິນໃຈສ້າງຄອບຄົວນຳກັນ. ໃນມື້ໜຶ່ງກໍ່ໄດ້ພາກັນເຮັດໄຮ່ຢູ່ແຄມ ຫ້ວຍເຊເຊັດ.

ຢູ່ມາວັນໜຶ່ງ ລູກສາວສອງຄົນ ພາກັນໄປສ້ອນປາ ຢູ່ນ້ຳເຊເຊັດ, ລູກຜູ້ຕິດມານຳຜົວ ສ້ອນໄດ້ແຕ່ກ້ອນຫີນ, ສ່ວນລູກຜູ້ຕິດມານຳເມຍ ສ້ອນໄດ້ແຕ່ປາແຕ່ກຸ້ງ ເມື່ອສ້ອນແລ້ວ ກໍ່ຂຶ້ນຖຽງໄຮ່, ຜູ້ເປັນແມ່ ເລີຍເວົ້າວ່າ ຜູ້ໃດສ້ອນໄດ້ກຸ້ງ ກໍ່ກິນປາກິນກຸ້ງ, ແຕ່ຜູ້ໃດສ້ອນໄດ້ກ້ອນຫີນ ແມ່ນໃຫ້ກິນ ກ້ອນຫີນ. ເມື່ອເປັນແນວນັ້ນ ລູກສາວຜູ້ຕິດມານຳຜົວ ກໍ່ຄຽດເລີຍລົງມາ ຫ້ວຍເຊເຊັດ, ມານັ່ງຢູ່ບ່ອນກອງຫີນ ໃນຄະນະນັ້ນ ປະກົດວ່າ ຫີນ ໄດ້ປົ່ງສູງຂຶ້ນສູງຂຶ້ນ ເມື່ອເປັນແນວນັ້ນລາວຄິດວ່າ ເປັນຍ້ອນຫີນຈຳນວນນີ້ລະ ເຮັດໃຫ້ແມ່ລາວຮ້າຍ ແລະ ກໍ່ເລີຍເອົາຕີນຢັນກອງຫີນ ຈົນຖະຫຼົ່ມລົງກະຈາຍ ຢູ່ຕາມລຳນ້ຳ ຄືດັ່ງ ໃນປະຈຸບັນ.