ທາດກະເດົາທຶກ. (ແຂວງ ສາລະວັນ)

ທາດກະເດົາທຶກ ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານນາໂຄກ, ຄົງເຊໂດນ, ຫ່າງຈາກເທດສະບານເມືອງ 30 ກິໂລແມັດ ປະຈຸບັນອຳນາດການປົກຄອງເມືອງ ແລະ ບ້ານ ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ.