ພວຕ ລົງຊຸກຍູ້ວຽກງານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ 3 ເມືອງພູດອຍ

ວັນທີ 27-28 ມີນາ 2018 ທ່ານ ແຫວນເພັດ ລັດດາວົງ ກໍາມະການພັກແຂວງ, ຫົວໜ້າພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງສາລະວັນ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານຈໍານວນ 10 ທ່ານ ໄດ້ລົງຊຸກຍູ້ວຽກງານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ 3 ເມືອງພູດອຍ (ເມືອງສະໝ້ວຍ, ເມືອງຕະໂອ້ຍ ແລະ ເມືອງຕຸ້ມລານ)
ຈດປະສົງຫຼັກໃນການລົງຊຸກຍູ້-ຕິດຕາມ ວຽກງານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ 3 ເມືອງພູດອຍ (ເມືອງສະ ໝ້ວຍ, ເມືອງຕະໂອ້ຍ ແລະ ເມືອງຕຸ້ມລານ) ໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນ ເພື່ອເປັນການຕິດຕາມ-ກວດກາຄືນສະພາບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃນແຕ່ລະດ້ານພາຍໃນຫ້ອງການວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຂັ້ນເມືອງ ໂດຍເນັ້ນໜັກແມ່ນ:
– ຕິດຕາມ-ກວດກາຄືນ ວຽກງານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ພາຍໃນເມືອງ, ບັນດາເວັບໄຊ ແລະ ການສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານຜ່ານສື່ທາງອີເລັກໂຕຣນິກ.
– ຕິດຕາມ-ກວດກາຄືນ ວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ ມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ໂດຍສະເພາະດານຂື້ນທະບຽນ ປໍ້ານໍ້າມັນໄຟ້າປະຈໍາປີ, ຊິງຊັ່ງ Digital
ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ຊຸກຍູ້ຕື່ມວຽກງານບໍລິຫານ-ຈັດຕັ້ງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໄດ້ເນັ້ນເລື່ອງການສັບຊ້ອນ-ຈັດວາງບຸກຄະລາກອນໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມສາຍວິຊາສະເພາະທີ່ຈົບມາ ດ້ວຍຄວາມເໝາະສົມ.