DCIM100MEDIA

ຊຸດຝືກອົບຮົມກອງທືນພັດທະນາໂຄງການຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

ຂະແໜງວິທະຍາດ – ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກໍາ ກ່ຽວກັບການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຊຸດຝືກອົບຮົມກອງທືນພັດທະນາໂຄງການຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເຊີ່ງຈັດໂດຍຫ້ອງການສະພາວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ (ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັດໂນໂລຊີ) ໂດຍໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຮ່ວມຂອງທ່ານ ປອ ສາຄອນ ຈະເລີນວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ທ່ານ ປອ ບຸນມີ ພອນສະຫວັນ ອະທີການບໍດີມະຫາວິທະຍາໄລຈຳປາສັກ. ພ້ອມນັ້ນ, ຍັງມີທ່ານ ຫົວໜ້າ ,ຮອງ ພະແນກ, ພະນັກງານວິຊາການຂອງຂະແໜງວິທະຍາດ – ເຕັກໂນໂລຊີ ຈາກ 7 ແຂວງ ພາກກາງ ແລະ ພາກໄຕ້ ແລະ ມີ ຄູອາຈານຈາກ 2 ມະວິທະຍາໄລຈຳປາສັກ ແລະ ມະວິທະຍາໄລສະຫວັນນະເຂດ ເຂົ້າຮ່ວມທັງ ໝົດປະມານ 30 ກວ່າຄົນ ເຊີ່ງຈັດຂື້ນໃນຄັ້ງວັນທີ 9-10 ມັງກອນ 2017 ຢູ່ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ແຂວງຈຳປາສັກ. ແລະ ກອງປະຊຸມຊຸດຝືກອົບຮົມມີເນື້ອໃນດັ່ງນີ້:

– ສະເໜີກ່ຽວກັບ ກອງທືນພັດທະນາໂຄງການຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
– ການຄູ້ມຄອງ ກອງທືນພັດທະນາໂຄງການຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
– ກວດກາ – ປະເມີນຜົນ ກອງທືນພັດທະນາໂຄງການຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
– ການນຳໃຊ້ງົບປະມານກອງທືນພັດທະນາໂຄງການຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ