ສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໄອທີ ສົກປີ 2012-2103

ວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແມ່ນວຽກງານໜື່ງເປັນການຊຸກຍູ້ໃນການຈັດຕັ້ງພັດທະນາເສດຖະ ກິດ-ສັງຄົມ ໃຫ້ມີຄວາມສະດວກ ແລະ ວ່ອງໄວແນ່ໃສ່ຮັບປະກັບຄວາມແນ່ນອນ ແລະ ຈັດເຈນ ໃນການຂື້ນແຜນ ແລະ ສະໜອງ ຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານທາງດ້ານຕ່າງໆ,ເຮັດໜ່າທີ່ໃນການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກ, ການວາງນະໂຍບາຍ, ການວາງແຜນຍຸດທະສາດ, ສົ່ງເສີມ, ພັດທະນາ

ອ່ານເພີ່ມ