DCIM100MEDIA

ສະຫລຸບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກຳ ສົກປີ 2012-2103

ວຽກງານວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ ເປັນວຽກງານໜື່ງທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ໃນການພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກ ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ສະຖິຕິຂໍ້ມູນດ້ານວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ. ເຊິ່ງໃນໄລຍະຜ່ານມານີ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວໄດ້  ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຄື່ອນໄຫວໜ້າ ທີວຽກງານຕ່າງໆຕາມພາລະບົດບາດ, ຂອບເຂດສິດຂອງຕົນຄື:

ອ່ານເພີ່ມ
DCIM100MEDIA

ສະຫຼຸບວຽກງານບໍລິຫານ ຈັດຕັ້ງ ແລະ ນຳພາແນວຄິດ 3 ຕົ້ນປີ 2013-2014

I. ສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານທີ່ພົ້ນເດັ່ນປະຈຳ 03 ເດືອນສົກປີ2013-2014: ກ. ສະພາບລວມ: ພະແນກວິທະຍະສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງສາລະວັນກໍຄືກັບພະ­ແນກ­ການອື່ນໆ

ອ່ານເພີ່ມ
DCIM100MEDIA

ສະຫລຸບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຊ.ມ.ວ ສົກປີ 2012-2103

ວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ ມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ແມ່ນວຽກງານ ໜື່ງເພຶ່ອເປັນການຄຸ້ມຄອງມະຫາ ພາກກ່ຽວກັບ ມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ເປັນຕົ້ນ : ວຽກງານມາດຕະຖານ, ຄຸນນະພາບ, ແມ່ນແບບວັດ ແທກ, ການກວດ ທຽບເຄື່ອງມືວັດແທກ ແລະ ວຽກງານສິ່ງກີດຂວາງ

ອ່ານເພີ່ມ

ສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໄອທີ ສົກປີ 2012-2103

ວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແມ່ນວຽກງານໜື່ງເປັນການຊຸກຍູ້ໃນການຈັດຕັ້ງພັດທະນາເສດຖະ ກິດ-ສັງຄົມ ໃຫ້ມີຄວາມສະດວກ ແລະ ວ່ອງໄວແນ່ໃສ່ຮັບປະກັບຄວາມແນ່ນອນ ແລະ ຈັດເຈນ ໃນການຂື້ນແຜນ ແລະ ສະໜອງ ຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານທາງດ້ານຕ່າງໆ,ເຮັດໜ່າທີ່ໃນການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກ, ການວາງນະໂຍບາຍ, ການວາງແຜນຍຸດທະສາດ, ສົ່ງເສີມ, ພັດທະນາ

ອ່ານເພີ່ມ