DCIM100MEDIA

I. ສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານທີ່ພົ້ນເດັ່ນປະຈຳ 03 ເດືອນສົກປີ2013-2014:
ກ. ສະພາບລວມ:
ພະແນກວິທະຍະສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງສາລະວັນກໍຄືກັບພະ­ແນກ­ການອື່ນໆ ພາຍໃນແຂວງສາລະວັນ ມີພາລະບົດ ບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ຄະນະພັກ ແລະ ອຳ­ນາດການປົກ­ຄອງແຂວງ, ມີສາຍຕັ້ງຂຶ້ນກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ເຮັດໜ້າ­ທີ່ຜັນຂະ­ຫຍາຍການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ເຜີຍ­ແຜ່ຂໍ້ກຳ­ນົດ, ກົດລະບຽບຕ່າງໆ ທີ່ພົວ­ພັນເຖິງວຽກງານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ; ນັບທັງວຽກງານຊັບ ສິນທາງປັນ­ຍາ ມາດ­ຕະ­ຖານ ແລະ ວັດ­ແທກ. ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ປະ­ຈຳແຂວງສາລະວັນ ໄດ້ມີການເຄື່ອນໄຫວ 04 ຂົງ­ເຂດ ວຽກງານໃຫ່ຍຄື: ວຽກງານບໍລິຫານ-ຈັດຕັ້ງພະ­ນັກ­ງານ, ວຽກງານວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ, ວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວ­ສານ ແລະ ວຽກງານ ຊັບສິນທາງປັນ­ຍາ ມາດ­ຕະ­ຖານ ແລະ ວັດ­ແທກ.
1.1.ດ້ານການເມືອງແນວຄິດ.
ວຽກງານບໍລິຫານ-ການເງິນ:
ຕະຫຼອດໄລຍະ 1 ເດືອນຜ່ານມາ ເຫັນວ່າພະນັກງານພາຍໃນພະແນກແມ່ນມີແນວຄິດ ອຸ່ນອ່ຽງທຸ່ນທ່ຽງ, ເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ການນຳພາ ຂອງພັກ ກໍ່ຄືອຳນາດການປົກຄອງແຂວງ ມີທັດສະນະຫຼັກໝັ້ນຊົນຊັ້ນເຂັ້ມແຂງ, ໜັກແໜ້ນ, ທຸກຄົນມີສະຕິຕໍ່ການຈັດຕັ້ງ, ຕັ້ງໜ້າປະຕິບັດ ທຸກມະຕິຄຳສັ່ງຂອງຂັ້ນເທິງມີຄວາມບໍລິສຸດສັດຊື່ຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ປະເທດຊາດ, ມີຄວາມສາມັກຄີພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກເປັນຢ່າງດີ, ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານໃນແຕ່ລະດ້ານ, ທຸກຄົນມີຄວາມອົດທົນ ຜ່ານຜ່າຕໍ່ຄວາມຫ້ຍຸງຍາກເຮັດວຽກງານ ດ້ວຍຄວາມຮັບ ຜິດຊອບສູງ, ມີການສຳຫຼວດກວດກາ ສ່ອງແສງລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທິ່ວຽກງານໃນແຕ່ລະຂະແໜງ ແລະ ຂະ ບວນການລວມຂອງແຂວງຢ່າງຕັ້ງໜ້າ.