DCIM100MEDIA

ສະຫລຸບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກຳ ສົກປີ 2012-2103, ວຽກງານວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ ເປັນວຽກງານໜື່ງທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ໃນການພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກ ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ສະຖິຕິຂໍ້ມູນດ້ານວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ. ເຊິ່ງໃນໄລຍະຜ່ານມານີ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຄື່ອນໄຫວໜ້າ ທີວຽກງານຕ່າງໆຕາມພາລະບົດບາດ, ຂອບເຂດສິດຂອງຕົນຄື:

1. ໄດ້ມີການພົວພັນຮ່ວມມືກັບສາກົນ ໂດຍສະເພາະພົວພັນຮ່ວມມືກັບພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງກວາງຈິ (ສ.ສ ຫວຽດນາມ) ທາງດ້ານວຽກງານວິທະຍາສາດ,ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ. ເປັນຕົ້ນໃນການກໍ່ ສ້າງບຳລູງພະນັກງານທາງດ້ານວິທະຍາສາດ, ດ້ານຄວາມຮູ້ພື້ນຖານພາສາ ຫວຽດນາມ ແລະ ການປູກເຊື້ອເຫັດບໍລິໂພກ ແລະ ເຫັດການຢາ.
2. ລົງເກັບຂໍ້ມູນສະຖິຕິຟາມໝູພາຍໃນ 05 ຕົວເມືອງທົ່ວແຂວງສາລະວັນຄື: ເມືອງສາລະວັນ, ເມືອງເລົ່ງງາມ, ເມືອງຄົງເຊໂດນ, ເມືອງລະຄອນເພັງແລະເມືອງວາປີ. ຈຳ­ນວນຟາມລ້ຽງແຕ່ 50-500 ໂຕຂຶ້ນໄປ. ເພື່ອຈະທົດ ລອງການນໍາໃຊ້ ເປັນພະລັງງານທົດແທນ.
3. ໄດ້ລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບພຶດທີ່ໃຫ້ນ້ຳມັນ ( ໝາກເຍົາ, ໝາກເກົາ, ໝາກປາມ, ເທົາ, ພຶດອື່ນໆ ) ແລະການນຳໃຊ້ຊີວະມວນ ແລະບັນຫາການຕະຫຼາດ ( ໂຮງເລື່ອຍ, ໂຮງສີເຂົ້າ, ໂຮງສີແກ່ນສາລີ, ໂຮງງານດີນຈີ່ ) ຢູ່ໃນຂອບເຂດເມືອງສາລະວັນ ແລະ ເມືອງເລົ່າງາມ.
4. ໄດ້ຂຽນບົດໂຄງການກ່ຽວກັບການອະນຸລັກ ແລະສ້າງສວນຊີວະນາໆພັນ, ຂຽນບົດໂຄງການກ່ຽວກັບການອະນຸລັກ ແລະສ້າງສວນຊີວະນາໆພັນ ແລະໄດ້ນໍາເອົາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບພຶດເປັນຢາ ເຂົ້າໄວ້ໃນໂປຼແກັມບຼາມ.

5.ໄດ້ຮ່ວມກັບສະຖາບັນນິເວດວິທະຍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຊີວະພາບ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ລົງສຳ ຫຼວດ, ເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຊະນິດພັນພຶດຜັກທີ່ໃຊ້ເປັນອາຫານ ພາຍໃນ 03 ຕົວເມືອງຄື: ເມືອງສາລະວັນ, ເມືອງເລົ່າງາມ ແລະ ເມືອງຕະໂອ້ຍ, ມີ 06 ບ້ານຄື: ບ້ານລຶກດົງ, ບ້ານສັນຍາຢ່ອນ,ບ້ານທົ່ງສູຍ, ບ້ານເກັດເຜີ້ງ, ບ້ານແສນວັງ ແລະ ບ້ານບຶງໄຊ ມີລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:
ການສຳຫຼວດສາມາດພົບເຫັນ ແລະ ຂຶ້ນບັນຊີຊະນິດພັນພຶດຜັກທຳມະຊາດໃນແຂວງສາລະວັນ ໄດ້ທັງໝົດ 235 ຊະນິດ, ເປັນສິນຄ້າສົ່ງຂາຍໃນທ້ອງຕະຫຼາດ 35 ຊະນິດ,ພຶດປູກສາມາດຂື້ນບັນຊີໄດ້ 102 ຊະນິດ, ເປັນສິນຄ້າຂາຍທ້ອງ ຕະຫຼາດ 43 ຊະນິດ ( ຂໍ້ມູນດັ່ງງກ່າວໄດ້ຂຶ້ນບັນຊີສັງລວມໄວ້ຢູ່ສະຖາບັນນິເວດ ວິທະຍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ, ກະຊວງວິ ທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ).
+ສຳລັບໂຄງການທົດລອງນຳໃຊ້ເສດຖ່ານຫິນ :
– ແມ່ນປະຕິບັດໄດ້ 70% ຂອງໂຄງການ(ສ່ວນເນື້ອໃນລະອຽດມີໃນ ບົດສະຫຼຸບ ໂຄງການ).