ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 2 ພະຈິກ 2017 ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງສາລະວັນ ໄດ້ຮ່ວມກັບກົມມາດ ຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ລົງເຄື່ອນໄຫວກວດກາຄຸນ ນະພາບນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຕາມປໍ້າຈໍາໜ່າຍນໍ້າມັນແຫ່ງຕ່າງໆທົ່ວແຂວງສາລະວັນໂດຍມີຄະນະກໍາມະການຊັບສິນທາງປັນຍາ ມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກເຂົ້າຮ່ວມຈໍານວນໜື່ງ

ຈຸດປະສົງຫຼັກ ໃນການລົງກວດກາຄຸນນະພາບນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ກໍ່ເພື່ອເປັນການປົກ ປ້ອງຜູ້ບໍລິໂພກໃນການຊົມໃຊ້ນໍ້າມັນໃນທົ່ວແຂວງສາລະວັນ,