ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 20 ພະຈິກ 2018 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະເຕັກໂນໂລຊີແຂວງສາລະວັນ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຮ່ວມກັບ ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງສາລະວັນ ຈັດກອງປະຊຸມ “ສົ່ງເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ແລະ ຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ” ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຫຸມພັນ ອິນທະຣາດ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະມີບັນດາພະນັກງານການນຳ ແລະວິຊາການຈາກພາກສ່ວນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ເຂົາຮ່ວມ: ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະເຕັກໂນໂລຊີ, ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງສາລະວັນ, ຫ້ອງການວິທະຍາສາດ ແລະເຕັກໂນໂລຊີ 3 ເມືອງ ເມືອງສາລະວັນ, ເມືອງເລົ່າງາມ, ເມືອງຕະໂອ້ຍ, ພະແນກ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງສາລະວັນ, ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງສາລະວັນ, ພະແນກອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າແຂວງສາລະວັນ, ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງສາລະວັນ ແລະຜູ່ປະກອບການຈຳນວນໜື່ງ ລວມທັງໝົດຜູ່ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ 36 ທ່ານ , ຍິງ 02 ທ່ານ.

ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ແມ່ນເພື່ອການສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະນະວັດຕະກຳ ເພື່ອຄ້ຳປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງ ດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະສົ່ງເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ໂດຍແນໃສ່ 4 ເນື້ອໃນຫຼັກ ໃນການຄ້ຳປະກັນ ຄວາມໝັ້ນຄົງ ດ້ານສະບຽງອາຫານ ຢູ່ ສປປ ລາວ ລວມມີ: ເຮັດແນວໃດໃຫ້ສາມາດຜະລິດສະບຽງອາຫານພຽງພໍ, ເຮັດແນວໃດໃຫ້ມີສ່ວນເຫຼືອແຮໄວ້ ແກ້ໄຂໃນກໍລະນີມີໄພສຸກເສີນ ຈາກໄພທໍາມະຊາດໃນລະດັບຊາດ, ແຂວງ, ເມືອງ ແລະລະດັບຄອບຄົວ, ການຮັບປະກັນ ການສະໜອງ ແລະເຂົ້າເຖີງ ສະບຽງອາຫານເພື່ອ ໃຫ້ທຸກຄົນຢູ່ທຸກບ່ອນ ສາມາດມີສະບຽງອາຫານ (ໂດຍສະເລ່ຍ 350 ກິໂລເຂົ້າເປືອກ ຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ), ການຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະກອງປະຊຸມໄດ້ປິດລົງໃນຄາບເຊົ້າຂອງວັນທີດຽວກັນ.